تبلیغات
علت احکام

علت احکام
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

س 2001: آیا جایز است متولّى وقف که از طرف واقف یا حاکم نصب شده، در برابر کارهایى که براى اداره شئون وقف انجام مى‏دهد براى خودش اجرت بردارد و یا به دیگرى بدهد تا آن کارها را به نیابت از او انجام دهد؟

ج: متولّى وقف اعم از اینکه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم، در صورتى که اجرت خاصى از طرف واقف براى او در برابر اداره امور وقف معیّن نشده باشد، مى‏تواند اجرت‌المثل را از درآمدهاى وقف براى خودش بردارد.

س 2002: دادگاه مدنى خاص شخصى را به عنوان امین در کنار متولّى وقف براى نظارت بر اعمال او در اداره امور وقف نصب کرده است، در این قبیل موارد، اگر متولّى حق تعیین متولّى بعد از خود را داشته باشد، آیا مى‏تواند بدون مشورت و تصویب آن شخص که توسط دادگاه نصب شده مبادرت به تعیین متولّى کند؟

ج: اگر حکم به ضمّ امین به متولّى شرعى براى نظارت بر اعمال او عام باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّى تعیین متولّى وقف براى بعد از خودش هم بشود، حق ندارد در تعیین متولّى بعدى بدون مشورت با امینِ ناظر، خود سرانه به رأى خودش عمل نماید.

س 2003: صاحبان خانه‏ها و زمین‌هاى مجاور یکى از مساجد، املاک خود را به قصد توسعه آن به‌طور مجانى به مسجد داده‏اند تا به آن ضمیمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصمیم به تنظیم سند مستقلى براى وقف آنها گرفته است و همه کسانى که زمین‌هاى خود را به مسجد بخشیده‏اند با این کار موافقت کرده‏اند، ولى بانى مسجد قدیمى با آن کار مخالفت مى‏کند و خواهان آن است که وقف اراضى جدید در سند وقف قبلى ثبت شود و خود او متولّى همه وقف باشد، آیا او حق این کار را دارد؟ و آیا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب است؟

ج: اختیار وقف و تنظیم وقفنامه و تعیین متولّى خاص زمین‌هایى که به تازگى به مسجد ضمیمه شده‏اند با وقف‏کنندگان جدید است و بانى مسجد قدیمى حق مخالفت با آن را ندارد.

س 2004: اگر متولّیان حسینیه بعد از اتمام وقف، یک نظام داخلى براى آن تنظیم کنند، ولى بعضى از بندهاى آن با مقتضاى وقفیّت آن معارض باشد، آیا شرعاً عمل به آن بندها جایز است؟

ج: متولّى موقوفه حق ندارد چیزى را وضع کند که با مقتضاى وقف در تعارض باشد و شرعاً هم عمل به آن جایز نیست.

س 2005: اگر چند نفر به عنوان متولّى وقف نصب شده باشند، آیا شرعاً صحیح است که بعضى از آنان بدون جلب نظر دیگران به‌طور انفرادى به تصدّى امور وقف بپردازند؟ و اگر بین آنان راجع به اداره امور موقوفه اختلاف رأى بروز کند، آیا جایز است هر یک از آنان خودسرانه به رأى خود عمل نمایند یا آنکه واجب است توقف نموده و به حاکم مراجعه کنند؟

ج: اگر واقف، تولیت آنان را به‌طور مطلق بیان کرده و قرائنى که دلالت بر استقلال بعضى از آنان حتّى اکثریت بنماید وجود نداشته باشد، هیچکدام از آنان حتّى اکثریت حق ندارند در اداره امور وقف هرچند مقدارى از آن، بنحو مستقل عمل نمایند،
بلکه باید براى اداره امور وقف، از طریق مشورت با یکدیگر و اتخاذ رأى واحد، مجتمعا عمل نمایند و اگر بین آنان اختلاف ونزاعى رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاکم شرع مراجعه کنند تا آنان را ملزم به اجتماع نماید.

س 2006: آیا عزل بعضى از متولّیان وقف توسط متولّیان دیگر از نظر شرعى صحیح است؟

ج: صحیح نیست مگر جایى که واقف براى او چنین حقى را قرار داده باشد.

س 2007: اگر بعضى از متولّیان ادعا کنند که متولیان دیگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته باشند، حکم شرعى چیست؟

ج: واجب است بررسى اتهام کسانى را که متهم به خیانت هستند، به حاکم شرع ارجاع دهند.

س 2008: اگر فردى زمین خود را وقف عام کند و تولیت آن را تا زنده است براى خودش و بعد از مردن براى اکبر اولاد ذکورش قرار دهد و اختیارات خاصى هم در اداره موقوفه براى او قرار دهد، آیا مدیریت اداره اوقاف و امور خیریه حق دارد همه یا بعضى از آن صلاحیتها و اختیارات را از متولّى سلب کند؟

ج: تا زمانى که متولّى منصوب از طرف واقف، از حدود اختیارات تولیت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه که واقف در انشاء وقف براى او مقرر کرده دراختیار اوست و از نظر شرعى تغییر و تبدیل اختیارات او که در ضمن صیغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحیح نیست.

س 2009: فردى قطعه زمینى را براى مسجد وقف کرده و تولیت آن را براى فرزندان خود نسلا بعد نسلٍ و بعد از انقراض آنان براى امام جماعتى که نمازهاى پنجگانه را در آن مسجد مى‏خواند، قرار داده است. بر همین اساس بعد از انقراض نسل متولّى، تولیت آن را عالمى که نمازهاى پنجگانه را براى مدّتى در آن مسجد مى‏خوانده بر عهده گرفته است ولى او هم سکته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نیست، در نتیجه شوراى ائمه جماعات، عالم دیگرى را به عنوان امام جماعت کنونى مسجد تعیین کرده است، آیا با این کار عالم قبلى از تولیت عزل مى‏شود یا آنکه حق دارد براى اقامه نماز جماعت فردى را به عنوان وکیل یا نایب خود تعیین کند و خودش به عنوان تولیت باقى بماند؟

ج: اگر فرض بر این باشد که تولیت آن عالم به این عنوان است که او امام جماعت مسجد در نمازهاى پنجگانه است، با عجز او از امامت جماعت درمسجد به علت بیمارى یا هر علت دیگر، تولیت از او ساقط مى‏شود.

س 2010: شخصى املاک خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصى از کارهاى خیر مانند کمک به سادات و اقامه مجالس عزادارى مصرف شود و در حال حاضر با افزایش قیمت اجاره آن املاک که جزء منافع وقف است، بعضى از مؤسسات یا اشخاص به دلیل عدم وجود امکانات در آنها یا دلائل فرهنگى یا سیاسى یا اجتماعى و یا دینى خواهان اجاره ملک موقوفه به قیمت ناچیزى هستند، آیا جایز است مدیریت اوقاف آنها را به قیمتى کمتر از قیمت روز اجاره دهد؟

ج: بر متولّى شرعى و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به کسى که خواهان آن است و در تعیین مبلغ اجاره رعایت مصلحت و منفعت وقف را بنماید، در نتیجه اگر در تخفیف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر یا اهمیت کارى که وقف براى آن اجاره داده مى‏شود، نفع و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد و الا جایز نیست.

س 2011: بر طبق نظر امام راحل(قدّس‏سرّه) که مسجد متولّى ندارد، آیا این حکم شامل املاکى که براى مسجد وقف شده‏اند مثل املاکى که براى اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبلیغ احکام در مسجد وقف شده‏اند هم مى‏شود؟ و بر فرض شمول، با توجه به اینکه بسیارى از مساجد، املاک موقوفه‏اى دارند که متولّى قانونى و شرعى دائمى دارند و اداره اوقاف هم با آنان به عنوان متولّى رفتار مى‏کند، آیا جایز است متولّیان این اوقاف از تولیت آنها دست بردارند و از انجام وظائف خود نسبت به اداره آنها خوددارى کنند با آنکه در استفتایى از حضرت امام(رضوان الله علیه) نقل شده که متولّى حق اعراض از تولیت وقف را ندارد بلکه واجب است طبق آنچه واقف مقرر کرده عمل کند و در این‌باره کوتاهى ننماید؟

ج: حکم به این که مسجد، تولیت بردار نیست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفه‏هایى که براى مسجد وقف شده‏اند نمى‏شود. در نتیجه به طریق اولى‏ شامل موقوفه‏هایى که براى امورى از قبیل تبلیغ احکام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف شده‏اند، نمى‏شود، بنا بر این تعیین متولّى براى اوقاف خاص و عام، حتّى در مثل وقف ملک براى رفع نیازهاى مسجد از قبیل لوازم و روشنایى و آب و نظافت مسجد و غیره، بدون اشکال است و متولّى منصوب، حق اعراض از تولیت
این قبیل اوقاف را ندارد بلکه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه که واقف در صیغه آن مقرر کرده بنماید هرچند با گرفتن نایب براى این کار باشد و کسى حق ندارد براى او در اداره وقف ایجاد مزاحمت و مشکل کند.

س 2012: آیا جایز است فردى غیر از متولّى شرعى وقف با دخالت در امور وقف و تصرّف در آن و تغییر شرطهایى که در صیغه وقف ذکر شده براى متولّى شرعى آن ایجاد مزاحمت کند، و آیا جایز است از متولّى بخواهد تا زمین موقوفه را به شخصى که متولّى، او را صالح نمى‏داند، تحویل دهد؟

ج: اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولّى شرعى خاص است و اگر متولّى خاصى از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و کسى حق دخالت در آن را ندارد، همچنانکه کسى حتّى متولّى شرعى، حق تغییر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور در انشاء وقف را ندارد.

س 2013: اگر واقف شخصى را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعیین کند و شرط نماید که فقط ولىّ امر مسلمین بتواند او را از نظارت و اشراف بر وقف عزل کند، آیا جایز است او خودش را از این کار عزل کند؟

ج: به احتیاط واجب جایز نیست ناظر وقف بعد از قبول نظارت، خودش را از نظارت بر وقف عزل کند، همانگونه که براى متولّى وقف هم این کار جایز نیست.

س 2014: وقفى وجود دارد که قسمتى از آن خاص و قسمتى از آن عام است و واقف راجع به تولیت آن اینگونه گفته است:«بعد از فوت هر یک، تولیت وقف بر عهده فرد اکبر واصلح از اولاد ذکور نسلا بعد نسلٍ و عقبا بعد عقبٍ با تقدم نسل اول بر نسل دوم است.» در این صورت اگر در بین افراد یک طبقه، شخص جامع‌الشرایطى باشد، ولى از پذیرش تولیت وقف امتناع بورزد ولى با تولیت فرزند کوچکترى که او را اصلح و شایسته براى این کار مى‏داند، موافقت نماید، آیا جایز است فرزند کوچکتر در صورتى که سایر شرایط در او باشد، تولیت آن وقف را قبول کند؟

ج: فردى که واجد شرایط تولیت است مى‏تواند از قبول تولیت امتناع ورزد لکن اگر تولیت را پذیرفت، بنا بر احتیاط جایز نیست خود را عزل کند ولى اشکال ندارد که فرد دیگرى را در صورتى که امین و شایسته باشد براى اداره امور وقف وکیل نماید و همچنین جایز نیست فردى از طبقه بعدى با وجود فردى واجد شرایط از طبقه قبلى و قبول تولیت توسط او تولیت امور وقف را بر عهده بگیرد.

س 2015: اگر افرادى از موقوف علیهم که در صورت داشتن شرایط حق تولیت دارند، به حاکم شرع مراجعه کنند و از او بخواهند که آنان را به عنوان متولّى نصب نماید و حاکم شرع هم تقاضاى آنان را به دلیل عدم وجود شرایط در آنان رد کند، آیا جایز است آنان با تعیین فرد واجد شرایط، به این دلیل که سن کمترى دارد مخالفت کنند؟

ج: کسى که فاقد شرایط است حق تصدّى تولیت وقف و مخالفت با فرد واجد شرایط را ندارد.

س 2016: اگر متولّى منصوب براى اداره امور وقف به علتى در انجام وظیفه خود کوتاهى و سهل‏انگارى کند، آیا برکنارى او از منصب خود و تعیین فرد دیگرى براى تصدّى تولیت وقف جایز است؟

ج: مجرّد کوتاهى و سهل‏انگارى در اداره امور وقف مجوّز شرعى براى برکنارى و عزل متولّى منصوب و تعیین فرد دیگرى بجاى او نیست، بلکه باید در این رابطه به حاکم مراجعه کرد تا او را وادار نماید که کارهاى وقف را انجام دهد و اگر الزام او ممکن نباشد از وى بخواهد که وکیل صالحى را براى اداره امور وقف از طرف خود انتخاب کند و یا اینکه خود حاکم فرد امینى را به او ضمیمه نماید.

س 2017: ولایت تصرّف براى حفظ و تعمیر و اصلاح و جمع‏آورى نذورات و تبرّعات مرقدهاى فرزندان ائمه(علیهم‌السلام) که در شهرها و روستاهاى ایران هستند و سالهاى زیادى بر آنها گذشته و وقف خاص هم نیستند و متولّى‏خاصى هم ندارند، با چه کسى است؟ آیا کسى حق دارد ادّعاى مالکیت زمین مرقد و حرم فرزندان ائمه(علیهم‌السلام) را که از زمانهاى قدیم محل دفن اموات بوده، بنماید؟

ج: تولیت بقاع مبارکه و اوقاف عام که متولّى خاصى ندارند با حاکم و ولىّ امر مسلمین است و این تولیت در حال حاضر به نماینده ولى فقیه در اداره اوقاف و امور خیریه واگذار شده است و زمین صحن و مرقد فرزندان ائمه(علیهم‌السلام) و حرم
ایشان که از زمانهاى گذشته براى دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حکم وقف عام را دارد مگر آنکه خلاف آن از طریق شرعى نزد حاکم ثابت شود.

س 2018: آیا جایز است کسانى که از وقف استفاده مى‏کنند و همگى هم مسلمان هستند، فرد غیرمسلمانى را به اداره اوقاف براى صدور حکم تعیین او به عنوان متولّى وقف معرفى کنند؟

ج: تولیت وقف مسلمانان توسط غیر مسلمان جایز نیست.

س 2019: متولّى منصوب از طرف واقف و غیر منصوب از طرف او چه کسى است؟ و اگر واقف شخص معیّنى را به عنوان متولّى وقف معیّن کند و تعیین متولّى بعدى را هم بر عهده او قرار دهد، آیا کسى را هم که متولّى اوّل به عنوان متولّى بعدى تعیین مى‏کند، متولّى منصوب محسوب مى‏شود؟

ج: متولّى منصوب کسى است که واقف او را هنگام انشاء صیغه وقف به عنوان متولى آن معیّن مى‏کند و اگر هنگام انشاء وقف حق تعیین متولّى بعدى را به متولّى که نصب کرده واگذار کند، مبادرت او به تعیین متولّى بعدى اشکال ندارد و شخصى‏که او براى‏تولیت وقف معیّن‏مى‏کند در حکم ‏متولّى منصوب از طرف واقف است.

س 2020: آیا جایز است اداره اوقاف جمهورى اسلامى متولّى وقف را بر کنار کند؟ و در صورتى که جایز باشد شرایط آن چیست؟

ج: اداره اوقاف به مقدارى که مقررات قانونى به او اجازه مى‏دهد حق دارد در وقف‏هایى که متولّى خاصى دارند، دخالت نماید.

س 2021: آیا جایز است متولّى وقف تولیت خود را به اداره اوقاف و امور خیریه واگذار نماید؟

ج: متولّى وقف حق این کار را ندارد، ولى اشکال ندارد که اداره اوقاف یا شخص دیگرى را براى انجام امور وقف وکیل کند.

س 2022: دادگاه، شخصى را به عنوان امین ناظر براى نظارت بر اعمال متولّى وقف که متهم به کوتاهى در اداره امور آن مى‏باشد، تعیین نموده است و سپس متولّى بعد از ثبوت برائت ذمّه‏اش از آن اتهامات فوت نموده است، آیا امین ناظر مزبور حق دارد با امضاء و تنفیذ یا فسخ و ابطال قرارها و تصمیم‏هایى که متولّى چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر اتخاذ کرده، در آنها دخالت و اظهارنظر کند یا آنکه مسئولیت و حق نظارت او فقط مربوط به فاصله زمانى بین صدور قرار تعیین او به عنوان ناظر تا تاریخ وفات متولّى است؟ و با توجّه به اینکه هنوز از تاریخ صدور حکم برائت متولّى هیچ اقدامى براى عزل امین صورت نگرفته، آیا اختیارات و مسئولیت او با صدور حکم برائت متولّى از آن اتهامات پایان مى‏پذیرد یا آنکه متوقف بر عزل از طرف دادگاه است؟

ج: اگر ضمّ امین به متولّى شرعى به خاطر توجّه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حق دخالت و اظهار نظر در امورى را دارد که براى نظارت بر آنها معیّن شده است و صلاحیت او در نظارت بر کارهاى متولّى متّهم، با صدور حکم به برائت او و رفع اتهام از وى به پایان مى‏رسد، همانگونه که بعد از وفات متولّى قبلى و انتقال تولیت وقف بعد از او به شخص دیگر، امین مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولّى جدید را ندارد.


طبقه بندی: وقف‏،
برچسب ها: امام زمان، شهادت دانش آموز بسیجی محمد حسین فهمیده، بد حجابی، سینما در حجاب، سینما و بی حجابی، بسیج، امام خامنهای، امام خمینی، بیداری اسلام، عکس، ماه رمضان، امروز، دیروز، فردا، خبرروز، عکس روز، صدا، مذهبی، مداحی، عکس مذهبی، دختر، پسر، زن، مرد، شهدا، دل نوشته، مطلب، کاریکاتور، شهید، وصیت نامه شهید، گمنام، بی حجابی در ایران، بی حجابی، حرم، عکس با حجاب و بی حجابی بازیگران صدا و سیما، مردانه ایستاده ایم، امام زمان (عج)، ماه خدا، قران، عید فطر، درد و دل با امام زمان (عج)، نمایشگاه سوختگان، سوختگان، نمایشگاه، لوگو نمایشگاه سوختگان، میلاد امام رضا، مولودی امام رضا، حج، مشهد، میلاد امام رضا(ع)، زیارت، قبولی زیارت، ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، هفته بسیج دانش آموزی، هفته بسیج، محرم، صدقه، اعلمیت، فتوا‏، احکام ربا، واجبات‏، اجرت، نماز قضاى پدر و مادر، : وقت، نماز، احکام، شرایط، موقیت، روش، معنوی، قبله، مکان نمازگزار، ذکر نماز، نماز قضا، امامت شخص ناقص العضو‏، اقتدا به اهل سنت‏، نماز مسافر، مأمور خرید و فروش‏، جلوگیرى از باردارى، سقط جنین (کورتاژ)، تلقیح مصنوعى‏، ختنه، احتیاط، اجتهاد، تقلید، شروط تقلید، مجتهدى، ولایت فقیه و حکم حاکم‏، مراسم عزادارى‏، رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، شرایط متولّى وقف،
[ چهارشنبه 5 بهمن 1390 ] [ 08:43 ب.ظ ] [ ارسلان جلیلی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
> embed src="http://www.ghadir.ca/multimedia/moloodi/mabaas/taheri-01.wma" autostart="true" hidden="false" loop="false" width="80" height="44>